Çubuk Ticaret Borsası'na hoşgeldiniz..

1. ÜYELİĞİ ZORUNLU OLAN KİŞİ VE KURULUŞLAR KİMLERDİR?  
5174 Sayılı Yasa'nın 32'nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7'nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar.Borsaya kayıt     zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtları borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir. 

2. ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

      A - Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Gerekli Belgeler

     - İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil
     - Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,
     - Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),
     - Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (Vatandaşlık numarası ile),
     - İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
     - Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,
     - Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
     - Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu,
     - Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),
     - Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

      B - Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler

     - Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,
     - Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),
     - Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,
     - Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
     - Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,
     - Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
     - Yetkili kişilerin vergi numaraları,
     - Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu,
     - Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),
     - Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

3. YILLIK AİDAT GECİKME ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ile Odalar ve Borsalar Kanununun 77. maddesinin Birinci fıkrası "navlun hasılattan alınacak Oda payları Süresinde ödenmeyen kayit ücretleri, YILLIK aidat, borsa Tescil ücreti ve birlik aidatına 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanun uyarınca gecikme zammı tahakkuk ettirilir Günlük" hükmünü içermektedir.6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunun 51. maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 19.10.2010 tarihli resmi Gazete'de yayımlanan 2010/965 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yayımı tarihinde girmiş ve her ay için ayrı ayrı uygulamak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir.


4. TESCİL VE ÜYELİK İŞLEMLERİ İPTALİ HANGİ ŞEKİLLERDE OLMAKTADIR?
Borsaya tescil ettirilmiş alım satım muameleleri tarafların yazılı müracaatları üzerine Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilebilir ya da hakem heyeti veya mahkemeye kararıyla feshedilebilir. Aynı alım satım muamelelerinin mükerrer yapılması halinde tescil, Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir.
 
5. YERLİ MALI BELGESİ NASIL ALINIR, AVANTAJLARI NELERDİR?
22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununun 63. Maddesi ile kamu ihalelerinde¸ yerli malı üreten firmalara %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlayan bir belgedir.Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı iş çilik ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler Yerli Malı olarak kabul edilir. Kamu İhale Kurulunun 18.12.2002 tarih ve 24967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/DK-8 Sayılı Kararına göre¸ “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılması¸ yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine¸ mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine¸ %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak¸ yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” hükmü karara bağlanmıştır. Söz konusu Karar ile¸ bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için ilgili Oda/Borsa tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi şartı getirilmiştir.Görüntülenme : 3903     -     Sayfayı Paylaş: